Dorpsraad Beuningen

Projecten BOEIEND BEUNINGEN

PRETTIG WONEN, LEVEN EN WERKEN, 
NU EN IN DE TOEKOMST
Beuningen (OV), februari 2018


Digitaal de projecten inzien? Projecten Boeiend Beuningen

 • Revitalisering Dorpskern
  Op basis van signalen ontvangen van de gemeente lijken onderdelen van het revitaliseringsplan eerder dan 2021 in
  ontwikkeling kunnen worden genomen. De projectgroep heeft reeds meerdere alternatieven geschetst van diverse infrastructurele knelpunten en beraad zich hierover.
 • Verkeer en Veiligheid
  In het project over ‘Revitalisering van de dorpskern’ kunnen de aandachtsgebieden voor de Beuningerstraat en Oude Dijk
  worden aangedragen om mee te nemen in het herstelplan voor deze twee straten.
 • Centrale rol dorpscafé
  Een zeer grote wending heeft plaatsgevonden voor dit project, doordat eind 2017 het dorpscafé in andere handen
  is gekomen. De nieuwe onderneemster is voortvarend bezig met de herinrichting van het café en bijbehorende terrein.
  Ze is samen met de projectgroep bezig met de invulling van activiteiten voor het dorpscafé. Sterrebos
 • Toekomst kerkgebouw
  Inmiddels is duidelijk dat een bredere invulling van het kerkgebouw niet op tegenwerking van het parochiebestuur
  zal stuiten. Er is aangegeven om welwillend mee te werken aan de wensen van het dorp. De oplossingsrichting die nu onderzocht wordt is de realisatie van een ontmoetingsruimte, waardoor een aantal voordelen kunnen worden behaald:
  • De huidige kosten voor de locatieraad worden teruggebracht (zoals verlaging energiekosten).
  • De noodzakelijke onderhoudskosten van het parochiecentrum kunnen meegenomen worden.
  • Gewenste separate ruimte voor het parochie secretariaat.
  • Opvang van activiteiten die minder geschikt kunnen worden gerealiseerd in het café (zoals dagopvang ouderen,
  bloedprikken, steunpunt noaberhulp, ...). In de oplossingsrichting wordt tevens gedacht aan een verbinding tussen kerk en café. Inmiddels is bezoek gebracht aan diverse buurtdorpen die al over een ontmoetingsruimte beschikken.
 • Samen actief ouder
  Inmiddels hebben er al diverse ochtenden plaatsgevonden. De werkgroep is te volgen via: Samen actief ouder
 • Jongerenactiviteiten
  Inmiddels heeft de KPJ de handschoen opgepakt. De eerste activiteit is succesvol georganiseerd en de KPJ heeft
  aangegeven dit herhaaldelijk te blijven doen. Hiermee kan dit project worden afgesloten.
 • Dorpsblad Beuningen
  Het voorstel was om het parochieblad breder te gebruiken voor het verstrekken van informatie aan alle inwoners.
  Een zogenaamd dorpsblad. Het blad kan worden gevoed met informatie van verenigingen, ondernemers en andere
  instanties uit Beuningen, in plaats van eigen nieuwsbrieven. Naast standaard terugkerende items zal vooral behoefte zijn
  aan (actuele) informatie. Check hier de laatste versies: 't Klokhoes
 • Na'tuurlijk Beuningen
  De eerste activiteit die opgepakt werd was het realiseren van een leerpad langs de Dinkel. Er zijn concrete plannen voor
  meerdere activiteiten uitgewerkt. Via de link kun je het natuurpad bewandelen: Natuurleerpad langs de Dinkel
 • Uniforme uitstraling buitengebied. 
  Er zijn projecten gedaan in andere dorpen (bijvoorbeeld Rossum), waarvan kennis en ervaring gevraagd kan worden.
  Dit project heeft raakvlakken met het project revitalisering dorpskern.
 • Beuningen Outdoor Events
  Inmiddels is de vloer van de tent door vrijwilligers gemaakt. Verder wordt gewerkt aan aanhangers voor vervoer van de
  tent en de vloer. Op het evenementen terrein is de ijsbaan en bijbehorende verlichting gemaakt.
 • Energie Neutraal Beuningen
  Een inventarisatie van mogelijkheden, alsook de bijbehorende calculatie is opgesteld. Je kunt je zelfs aanmelden voor het eerste traject met zonnepalen op de daken van Kwekerij Kuipers. 1e project zonnepanelen Beuningen
 • Ondernemersplatform
  Inmiddels heeft een eerste uitje plaatsgevonden in 2019 waarbij circa ondernemers aan deelnamen.