Dorpsraad Beuningen
Zienswijze op concept-Woonvisie 2021-2031

27 april 2021

Zienswijze van de Dorpsraad van Beuningen op concept-Woonvisie 2021-2031
Op woensdag 7 april heeft de Dorpsraad van Beuningen de concept-woonvisie van de gemeente Losser ontvangen. Dezelfde avond nog hebben we deze nota in onze Dorpsraadvergadering besproken. We kunnen ons vinden in de beschreven kernpunten, de kaders, de visie en ambitie. Wat dat betreft is het een positief stuk. Ten aanzien van de praktische vertaling naar het woonbeleid van de kern Beuningen hebben we wel de nodige opmerkingen. Onze zienswijze is op de onderstaande, letterlijk overgenomen delen van het concept gericht.


Hoofstuk 1 Kernpunten
Beuningen en Glane • De behoefte bedraagt hier maximaal 25 woningen in de komende 10 jaar. • In de kern Beuningen is plancapaciteit aanwezig voor maximaal 33 woningen, waarvan 12 hard. De berekende behoefte is maximaal 25 woningen. Er is de komende 10 jaar dus nog een noodzaak om meer plancapaciteit hard te maken. Het kwalitatieve gemeentelijke woonprogramma kan hier gelet op de omvang van de kern niet maatgevend zijn. • In Glane worden geen nieuwe woningbouwontwikkelingen voorzien. Dat wil niet zeggen dat hier of daar incidenteel geen toevoeging plaats kan vinden. Dat zal dan om maatwerk gaan.


Hoofstuk 6.5
De kerndorpen Beuningen en Glane. In de kern Beuningen is beperkt ruimte voor nieuwe woningen. Dit zijn de locaties Lomanskamp 2 en Landgoed Singraven. Conform de Structuurvisie 2018 gaat het hier om maatwerk. Er is plancapaciteit voor maximaal 33 woningen, waarvan 12 hard. De berekende behoefte is maximaal 25 woningen. Er is de komende 10 jaar dus nog een noodzaak om meer plancapaciteit hard te maken. Het kwalitatieve gemeentelijke woonprogramma (tabel 4.3) kan hier gelet op de omvang van de kernen en de bouwlocaties niet maatgevend zijn. In de kern Glane worden in beginsel geen nieuwe woningbouwontwikkelingen voorzien. Dat wil niet zeggen dat hier of daar incidenteel geen toevoeging plaats kan vinden. Dat zal dan om maatwerk gaan.


Hoofdstuk 7.2
1. Gereed maken voldoende harde bestemmingsplancapaciteit: op gemeentelijk niveau gaat het om 383 woningen die “hard” gemaakt moeten worden, in de kern Losser om 156, in Overdinkel 41, in De Lutte 64 en in Beuningen 13. Daartoe stellen wij een concreet actieplan op.

 

Beuningen

• Werken aan een actieplan;

• Maatwerk in overleg met betrokkenen;

• Hoofdaccent: bouwen voor starters/jongeren;


Beuningen wordt in tegenstelling tot de overige kernen niet apart maar samen met Glane besproken. Dit doet geen recht aan de beide kernen. De verschillen tussen de kernen zijn ook groot, alsmede de gewenste ambities in de woonvisie.


De informatie over Beuningen in hoofdstuk 6.5 is gedateerd. Lomanskamp 2 is in 2020 in uitvoering genomen. Inmiddels zijn alle beschikbare kavels verkocht.
In het Stecrapport, 29 mei 2019 gemeente Losser werd nog geadviseerd om dit bouwplan volledig te schrappen. Het zou niet afgestemd zijn op de vraag. Het tegendeel is gebleken. Bij de uitgifte van de 12 kavels Lomanskamp medio 2020 bleken er voor elke kavel maar liefst 3 gegadigden te zijn.
Op dit moment verkeert de bouw van de meeste woningen al in een ver gevorderd stadium. Het lijkt er op dat eind dit jaar de bouw volledig kan zijn afgerond.

Het is dan ook niet correct en voor de beeldvorming zeer onwenselijk om deze locatie nog te vermelden. Op deze plek is geen ruimte meer. Ook het opnemen van deze 12 woningen bij de harde plancapaciteit is niet correct. Dit betekent dat er op dit moment in Beuningen geen harde plancapaciteit is. Een nog grotere inspanning is noodzakelijk om de aangegeven plancapaciteit van 33 woningen hard te maken, i.p.v. de 13 zoals genoemd in hoofdstuk 7.2. Als de 12 woningen van de Lomanskamp wel meetellen bij de cijfers in de nieuwe woonvisie dan wordt Beuningen ernstig tekort gedaan.

We stellen ook nadrukkelijk vragen bij de berekende behoefte van het aantal woningen in Beuningen. Dit aantal woningen is niet voldoende om te voorzien in de echte behoefte van het dorp. De Primos rekenmethode houdt geen rekening met de bijzondere situatie in Beuningen die heeft geleid tot een afname van de bevolking in de afgelopen jaren.

Deze situatie van krimp is veroorzaakt door het niet beschikbaar komen van een reeds in 2010 door het College van B&W toegezegd bestemmingsplan voor 15 woningen, te bouwen voor 2015. De periode 2010-2016 heeft zich gekenmerkt door diverse keren uitgesproken beloftes van de toenmalige colleges van B&W aan de Dorpsraad en de bewoners van Beuningen gevolgd door uitstel en in 2016 tot afstel. Als reden hiervoor werd aangegeven de slechte financiële positie van de gemeente Losser in de periode 2010-2016 en de bouwgrondoverschotten in de kernen Losser, Overdinkel en de Lutte. Door het ontbreken van bouwgrond zijn veel jongeren noodgedwongen uit Beuningen naar Denekamp of Oldenzaal vertrokken. Daarmee krimp veroorzakend voor Beuningen maar ook voor Losser. Pas in 2020 is een bestemmingsplan, ontstaan door particulier initiatief, voor 12 woningen goedgekeurd.

Gelukkig merken we de laatste jaren een positievere opstelling van het College van B&W en de raadsfracties ten opzichte van de noodzakelijke ontwikkelingen in Beuningen.


Meer woningen nodig om een verdere krimp te voorkomen
De leefbaarheid van Beuningen staat op het spel. Door het gebrek aan woningen dreigt het dorp nog sneller te vergrijzen dan de overige kernen. Ook heeft dit grote gevolgen voor het leerlingenaantal van de Mariaschool.

De gemiddelde huishoudingsgrootte in Beuningen is in afgelopen 10 jaar gezakt van 3,1 in 2010 naar 2,8 in 2020 ( bron:CBS, Allecijfers.nl). Dit ligt nog steeds ver boven het landelijk gemiddelde van 2,1. Dit is niet gecompenseerd door extra gebouwde woningen. De komende jaren is mede door de vergrijzing en kinderen die de deur uit gaan nog een forse daling te verwachten. Wanneer de gemiddelde huishoudingsgrootte zakt naar 2,5 moeten in de kern en het buitengebied 40 extra woningen beschikbaar komen om dit te compenseren. Wanneer de gemiddelde huishoudingsgrootte nog verder zakt zijn nog meer woningen nodig.

De vraag naar woningen is groot genoeg zo is bewezen bij de uitgifte van Lomanskamp 2.
Ook de onlangs gehouden enquête onder jongeren laat een grote behoefte aan betaalbare huizen in Beuningen zien.

In de concept-woonvisie krijgt De Lutte naar verhouding een groot aantal woningen toegewezen terwijl daar de afgelopen 10 jaar in tegenstelling tot Beuningen al heel veel gebouwd is, vooral ook voor niet ingezetenen. Uiteraard gunnen wij dit De Lutte, maar wensen voor Beuningen ook een redelijke toewijzing. Dit is voor de leefbaarheid van Beuningen van groot belang.

We zijn dan ook blij met het eerstgenoemde aandachtspunt in de ambitie op blz. 4 van de nota.”


Met ons woonbeleid willen we voorzien in voldoende geschikte huisvesting, van onze inwoners, jong en oud. Bovendien zien we wonen als vliegwiel voor de vitaliteit en leefbaarheid van onze kernen.”


We verwachten dan ook dat in de definitieve woonvisie een en ander wordt rechtgezet. Dat wil zeggen minimaal een plancapaciteit van 33 woningen hard maken, exclusief de 12 woningen van Lomanskamp 2. Een en ander afgestemd op de behoefte van de Beuningers.

Beuningen ligt in een prachtige omgeving. Als inwoners zijn we daar trots op en er ons van bewust dat gezorgd moet worden voor een zorgvuldige inpassing van nieuwbouw. Er zijn daarvoor echter nog goede mogelijkheden in het dorp en aan de verschillende randen van het dorp. De Dorpsraad wil de verschillende mogelijkheden graag met het College bespreken. Ook in het landschap passende nieuwbouw op bestaande boerenerven heeft volgens ons potentie en kan verpaupering van het buitengebied voorkomen.

Tot slot: in het in 7.2 genoemde activiteitenprogramma voor Beuningen, werken aan een actieplan, maatwerk in overleg met betrokkenen, hoofdaccent: bouwen voor starters/jongeren, kunnen we ons vinden. Wel willen we nog een accent toevoegen, namelijk passende huisvesting voor ouderen. Als Dorpsraad zijn we gaarne bereid ons aandeel bij het opstellen en uitvoeren van het activiteitenprogramma te leveren.

Dorpsraad van Beuningen