Dorpsraad

Revitalisering dorpskern

Mark Geers geeft aan dat de projectgroep Revitalisering dorpskern druk bezig is. Een klankbord groep is samengesteld, de kernwaarden voor de kwaliteitsimpuls zijn opgesteld en een overzicht van storende elementen in het dorp is in kaart gebracht.

De kernwaarden voor de kwaliteitsimpuls zijn: Dorps, Landelijk, Gastvrij en Schaduwrijk.

De verstorende elementen zijn per locatie in het dorp doorlopen:

Dorpsentree bij Pastoor Bolscherstraat:

 • Ontbrekend trottoir
 • Verharde voetpad naar voetbalveld en Lomanskamp 2
 • Welkom heten van gasten
 • Meer groen
 • Afkoppelen hemelwater afvoer

Schoolzone / Beuningerstraat:

 • Verbeteren uitstraling
 • Verhoogde bloemperken
 • Straatmeubilair vernieuwen

Lomanskamp

 • Parkeergelegenheid op groenstroken (grasklinkers?)
 • Kruising met lomanskamp-schoolpad veilig maken
 • Verlichting aanbrengen op schoolpad
 • Trottoir tussen Lomanskamp 1 en 2

Beuningerstraat

 • Verkeerssnelheid verlagen
 • Straten laten kronkelen
 • Overrijdbare rotonde realiseren bij Sterrebos
 • Groenvoorziening aanbrengen (Bomen/hagen)
 • Straatverlichting vernieuwen

Dorpsentree Oude Dijk

 • Suggestiestroken voor fietsers
 • Parkeergelegenheid
 • Voetpad/rijbaan scheiden
 • Bebouwd kom bord verplaatsen
 • Welkom heten gasten

Kerkplein

 • Pleingevoel versterken
 • Kunst- of waterornament
 • Digitaal informatiebord
 • Oversteekplaats / zebrapad

Broeninkskamp

 • Voorrangsregeling Beuningerstraat veilig maken
 • Parkeer mogelijkheden
 • Speeltoestel verplaatsen naar Lomanskamp
 • Eenrichtingsverkeer
 • Oversteekpunt bij borgbosweg veiliger maken

Vervolgens geeft Robert Middelhuis toelichting vanuit de gemeente. Gemeente Losser is succesvol met een aantal grote projecten onder de noemer ‘Kwaliteitsmpuls’. Het project in Overdinkel bevindt zich in een afrondende fase. In de Lutte is gestart met de uitvoering van de eerste en voor centrum Losser zijn de plannen goedgekeurd en wordt de uitvoeringsfasen voorbereid/gepland.

Het project in de Lutte is vergelijkbaar met de situatie in Beuningen en staat model voor de aanpak in Beuningen. De riolering moet worden gerenoveerd en op basis van een brede inventarisatie met betrokkenen, wordt onderzocht welke zaken allemaal mee kunnen worden genomen.

De essentie van deze projecten is dat niet één ding aangepakt wordt, maar dit aan te grijpen om ‘meer’ te doen. Het geheel wordt onderdeel van de gehele kwaliteitsimpuls. Door een integrale visie op te stellen staan we gezamenlijk sterk bij verwerven externe bijdragen, maar wordt ook draagvlak voor gehele plan versterkt.

De aanpak is om in gezamenlijkheid met direct betrokkenen (gemeente/vakspecialisten/ klankbordgroep/organisaties/…) het proces te doorlopen om te komen tot een visie “Kwaliteitsimpuls Beuningen”. De uiteindelijke visie is gebaseerd op veel bestaande informatie vanuit o.a. Beuningen zelf, maar ook uit vaktechnische onderzoeken die deels al klaar zijn, maar deels ook nog moeten worden opgesteld. Zo is bijvoorbeeld al doorgerekend wat de effecten van extreme neerslag in Beuningen zijn. Een onderzoek naar verkeer, parkeren en verkeersveiligheid moet bijvoorbeeld nog wel uitgevoerd worden.

Het totaal plan (de visie “de Kwaliteitsimpuls Beuningen”), onderbouwd door een breed gedeelde visie, wordt ter goedkeuring aangeboden aan de raad. Dit plan zal in fasen worden gerealiseerd.

De ervaring uit voorgaande projecten heeft geleerd dat de brede aanpak leidt tot een eenvoudiger traject om extra financiële middelen te verkrijgen.

De volgende fasering zal worden aangehouden:

1.   Voorbereidingen (Klankbordgroep, omgevingsanalyse, uitgangspunten, …)

2.   Uitvoering ontbrekende onderzoeken (verkeersstructuur, riolering, toerisme, ruimtelijke analyse, Duurzaamheid, …)

3.   Terugkoppeling van de uitgangsituatie (resultaat fase 1 en 2)

4.   Opzetten conceptvisie (direct betrokkenen)

5.   Terugkoppeling conceptvisie (alle geïnteresseerden)

6.   Definitief maken visie (direct betrokkenen)

7.   Formuleren uitvoeringsprogramma (inclusief afstemming andere projecten)

8.   Plan en visie aanbieden aan de raad

Het project bevindt zich nog in fase 1. De verwachting is dat minimaal een jaar nodig is om gezamenlijk het totale plan op te stellen. 

Terug naar het nieuws overzicht