Dorpsraad

Boeiend Beuningen

Het doel van deze avond is om iedereen hierbij actief te betrekken. Zowel voor het aandragen van ideeën als voor het vaststellen van de prioritering. Een toelichting over de voorgeschiedenis en de opzet van Boeiend Beuningen treffen jullie hieronder aan. We rekenen op jong en oud, een hele grote opkomst. Samen kunnen we werken aan de toekomst van Beuningen. De Dorpsraad Toelichting Boeiend Beuningen. Vier jaar geleden is in ons dorp, in samenwerking met de gemeente Losser, het project dorpsplan+ gestart. We hebben toen samen met onze dorpsgenoten op een informatieavond de belangrijkste verbeteringen voor ons dorp bedacht. Hieruit zijn 12 projecten ontstaan die de afgelopen 4 jaar zijn gestart. De meest in het oog springende projecten waren natuurlijk het dorpsfeest en de dorpsverfraaiing met de hortensia’s. Nu de meeste projecten afgerond zijn willen we weer een plan voor de komende jaren opstellen. We nodigen jullie uit om mee te denken op dinsdag 28 maart om 20.00 uur in CR. Sterrebos zodat we samen van gedachten kunnen wisselen over verbeteringen voor ons dorp en buitengebied. Er is ook deze keer er voor gekozen om eerst met een kleine groep (+ 20-30 personen) bij elkaar te komen om ideeën te verzamelen. Deze bijeenkomst op 14 februari was een groot succes en leverde al een groot aantal ideeën en wensen op. Op de 28 e willen we deze ideeën met het hele dorp delen en jullie de gelegenheid geven eigen onderwerpen in te brengen. Aan het eind van de avond zal aan jullie worden gevraagd aan te geven welke thema's/ ideeën het belangrijkste zijn. De werkgroep zal vervolgens in de periode tot oktober de ideeën uitwerken tot concrete projecten. Voorlopig hebben we de ideeën gerangschikt onder de volgende thema,s. -dorpsverfraaiing -dorpsvoorzieningen -natuur en cultuur -zorg -ondernemend Beuningen -wonen -collectiviteit -trots op Beuningen -verkeer -overige Het is mooi als je vooraf je gedachten hierover laat gaan, waarbij we willen aangeven dat er geen enkel idee als ‘gek’ zal worden bestempeld.

Terug naar het nieuws overzicht