Dorpsraad

Uniforme uitstraling buitengebied

Beuningen ligt in een prachtig landelijk gebied. Dit gebied wordt gekenmerkt door (moderne) agrarische bedrijven, natuurgebieden en landgoederen. Op zichzelf is er geen enkele reden om grootscheepse veranderingen aan te brengen. Bij sommige dorpen en/of buurtschappen zie je dat ze in staat zijn eenheid te brengen in de uitstraling van de omgeving, waardoor het gebied prettig aanvoelt. Zou dit voor Beuningen ook kunnen gelden? Kunnen (en willen) we werken aan een plan, waardoor de totale uitstraling verbeterd wordt?
Hierbij wordt niet gedacht aan voorschriften waaraan iedereen zich moet houden, maar aan richtlijnen en kaders. Het is aan ieder om hier wel of niet iets mee te doen. In dit project wordt een plan geschetst en mogelijk financiële mogelijkheden die het plan kunnen ondersteunen. 
Het is belangrijk dat het plan breed gedragen wordt door de inwoners van Beuningen. Het plan zal ook zeker gemeentelijke en/of provinciale bevoegdheden raken. Met hen zal overlegd worden op welke wijze gewenste aanpassingen doorgevoerd kunnen worden.

MOGELIJK EINDDOEL

Een gedragen plan over de inrichting van het buitengebied gebaseerd op gewenste indrukken die inwoners en bezoekers van Beuningen moeten gaan ervaren.

AANDACHTSPUNTEN

Er zijn projecten gedaan in andere dorpen (bijvoorbeeld Rossum), waarvan kennis en ervaring gevraagd kan worden. Dit project heeft raakvlakken met het project revitalisering dorpskern.

INBRENG DORP

  • Rommel in buitengebied opruimen
  • Landhekken plaatsen buitengebied
  • Veel bermen slecht (bijv. Beuningerveldweg)
  • Fruitbomen langs wegen buitengebied