Dorpsraad

Globale planning

Planning verbeterplan

Het realiseren van de dorpsplan kent een looptijd van 4 jaren. De prioriteit voor het bepalen van de startdatum van de afzonderlijke verbeterpunten is gebaseerd op het belang, dat de dorpsraad toekent aan het resultaat van het verbeterpunt alsmede het aantal Beuningers, dat zich enthousiast heeft aangemeld voor het realiseren ervan. Tevens is een afweging gemaakt over het aantal projecten dat door de dorpsraad gelijktijdig kan worden begeleid. 

Het resultaat van deze afwegingen is in onderstaande tabel opgenomen.

Verdeling financiële middelen

Aan het dorpsplan is een financiële tegemoetkoming van de gemeente verbonden van € 11.250,00. Deze bijdrage is verdeeld over de verbeterpunten, waarbij als uitgangspunt is aangehouden dat elk verbeterpunt minimaal € 250,00  toebedeeld krijgt en een niet toebedeeld bedrag ter grootte van € 2.000,00  als onvoorzien wordt gereserveerd.

De overige toebedeling is gebaseerd op een grove inschatting. 

Het resultaat van de toebedeling is in onderstaande tabel opgenomen: