Dorpsraad

Achtergrond info

Beuningen: 

Het kerkdorp Beuningen en het bijbehorende buitengebied ligt in de noordwestelijke punt van de gemeente Losser. Beuningen is de naam van een oude marke. In dit agrarische gebied ontwikkelde zich na de bouw van de R.K Kerk in 1948 een klein kerkdorp. Door de in 1973, 1989 en 1998 ontwikkelde en daarna gerealiseerde nieuwbouwprojecten kreeg het dorp de vorm die het nu ook nog heeft.

Beuningen kan getypeerd worden als een klein dorp in een prachtige omgeving. Het landschap rond het dorp wordt in sterke mate bepaald door de Dinkel, het landgoed Singraven, het Lutterzand en een kleinschalig agrarische landschap met karakteristieke boerderijen. Mensen uit alle bevolkingsgroepen vinden er een plek. Toeristen weten de weg naar Beuningen goed te vinden. Er is een drietal campings en een toenemend aantal bed en breakfasts waar men kan overnachten en verblijven. De inwoners zijn voor winkels, bankzaken, sportverenigingen en gezondheidszorg aangewezen op naburige plaatsen, met name op Denekamp, dat op 2 km afstand ligt. De belangen van Beuningen liggen dan ook niet alleen in de gemeente Losser, maar ook in de gemeente Dinkelland. De gebieds-ontwikkeling van Noordoost Twente biedt kansen voor het dorp. Beuningen kan de verbindende schakel vormen tussen de gemeenten Losser en Dinkelland.

Op 1 januari 2012 woonden er 1.040 mensen in Beuningen. Dit is ongeveer 5% van het inwoneraantal van de gemeente Losser. In de tabel is de leeftijdsopbouw weergegeven voor de gemeente Losser en Beuningen.

 

Aantal inwoners:

 

Gemeente Losser 2000

Gemeente Losser 2012

Beuningen 2000

Beuningen 2012

0-19 jaar

5.692   (25%)

5.292  (23%)

330 (33%)

280  (27%)

20-64 jaar

13.808 (61%)

13.215  (58%)

545  (54%)

600  (58%)

65 jaar en ouder

3.095  (14%)

4.267  (19%)

135  (13%

160  (15%)

TOTAAL

22.595 (100%)

22.673 (100%)

1.010  (100%)

1.040  (100%

Het is opvallend dat de bevolking van Beuningen duidelijk jonger is dan het totaal van de gemeente Losser, letterlijk ‘jonge leu op oale groond’. Het verschil in gemiddelde leeftijd wordt de laatste jaren wel kleiner. De gemiddelde huishoudensgrootte is gekrompen van 3,44 in 2000 naar 3,04 in 2012. Dat het inwonersaantal daardoor niet is gedaald, maar zelfs nog is gestegen,  komt door de groei van het aantal woningen in deze periode. De gemiddelde huishoudensgrootte in Beuningen ligt veel hoger dan in de gemeente Losser en geheel Nederland (2012 beide 2,2). Verwacht mag worden dat het gemiddelde van Beuningen nog zal dalen.

Dat Beuningen een geliefde woonomgeving is blijkt ook uit het feit dat er ondanks de crisis nauwelijks woningen te koop zijn. 

 

Beuningen

De Lutte

Overdinkel

Glane

Losser

Woningvoorraad 2010

335

1310

1730

205

6865

Te koop Funda

20-09-2013

3

56

78

16

223

% te koop

0.9 %

4.2 %

4.5 %

9.3 %

3.2 %

 Bron: woningmarktonderzoek gemeente Losser en Funda

Er is met name onder de jeugdige inwoners een concrete vraag naar bouwgrond. Dit wordt ook onderkend door de gemeente Losser die besloten heeft tot de realisatie van een nieuw uitbreidingsplan.

80 % van de inwoners, een zeer hoog percentage, woont in een eigen huis. De woningcorporaties hebben geen huurwoningen in Beuningen. Hiernaar is ook geen vraag.

In 2012 zijn er in Beuningen in totaal 335 arbeidsplaatsen. De belangrijkste sectoren voor de werkgelegenheid zijn landbouw (158 arbeidsplaatsen), horeca (61 arbeidsplaatsen) en handel (41 arbeidsplaatsen).

Op weg naar 2025:

In de huidige economische situatie is de ontwikkeling voor de komende tien jaren moeilijk te voorspellen. Wel zijn er een aantal duidelijke trends.

Enkele te verwachten ontwikkelingen in de komende 10 jaar:

  • het aantal inwoners in de gemeente Losser en Beuningen blijft vrijwel gelijk
  • een toename van het aantal mensen van 65 jaar en ouder; meer behoefte aan levensloopbestendige woningen en voorzieningen voor ouderen
  • een afname van het aantal 0 tot 12 jarigen, gevolg een daling van het leerlingenaantal van de basisschool; daardoor bedreiging voortbestaan van de school
  • een zich voortzettende afname van de werkgelegenheid in de landbouw door schaalvergroting en de onttrekking van landbouwgrond voor uitbreiding van  natuurgebieden
  • een toename van natuurgebieden waardoor het landschap nog gevarieerder wordt, daardoor extra kansen voor toerisme en recreatie
  • een afname van de gemiddelde huishoudensgrootte, daardoor behoefte aan extra woningen
  • een terugtrekkende overheid, de zelfredzaamheid moet worden vergroot